از فرمایشات امام رضا علیه السلام هنگام پذیرفتن ولایت عهدی از جانب مأمون

پروردگارا هیچ التزامی به شخصی و هیچ انقیاد و پذیرش دستوری از کسی نیست مگر اطاعت و التزام و انقیاد نسبت به ذات اقدس تو.

ونیز هیچگونه ولایت و سیطره ای از هیچ فردی در عالم وجود پذیرفته نخواهد شد مگر ولایت و سیطره تو، پس مرا در راه بپای داشتن دین و شریعت خود موفق گردان. و در مسیر زنده کردن و نشاط بخشیدن به روش و آیین پیامبرت دستگیری نما.

زیرا به تحقیق و درستی ، تو مولی و یاور همگان می باشی و چه خوب و پسندیده ای هستی در ولایت خود و یاور و پناهگاهی در امداد و دستگیری خویش

از فرمایشات امام رضا علیه السلام هنگام پذیرفتن ولایت عهدی از جانب مأمون

دیدگاهتان را بنویسید